Skog

Våra förfäder har vårdat och skött skogen i snart 200 år, och även vi gör vårt bästa för att förvalta skogen på ett optimalt sätt. Genom att arbeta med en långsiktig skogsbruksplan för vår produktionsskog försöker vi upprätthålla ett uthålligt skogsbruk som ger en god avkastning samtidigt som även de natur- och kulturhistoriska värdena tas tillvara. Vi bedriver ett certifierat skogsbruk som omfattar cirka 330 ha.

För att minska belastningen på våra skogsmarker har vi under senare tid anlagt flera skogsbilvägar. På så vis minskar körsträckorna för våra skogsentreprenörer genom att timmerlastbilarna kommer närmare de områden som gallras eller avverkas. Vägarna har vi även nytta och glädje av året om då vi njuter av skogens rekreationsvärden, inte minst jakt och ridning.

Stora delar av våra skogsmarker innehåller mycket höga naturvärden och många kulturhistoriska element. Gropavallar, gravplatser, älvkvarnar, fägator och rester av fornborg vittnar om att det har varit människor här under mycket lång tid. För att tillvarata de mycket höga naturvärdena har vi bland annat valt att skydda en ekskog som för denna delen av Sverige är ovanligt stor och väl sammanhängande. Här finns flera unika arter av svampar, lavar och växter, bland annat den rödlistade oxtungsvampen.

Ett område som vi värnar speciellt mycket är vår sammanhängande ekskog om cirka 16 ha, ett område vi kallar för Rövarkulan. Under 2018-2019 har vi utfört en insats för att höja de höga naturvärdena ytterligare. Bland annat har vi frihuggit grova ekar, och tagit bort gran ur beståndet. Vi har även ringbarkat en del grövre björkar för att skapa död ved vilket är till gagn för insekterna och det rika fågellivet. Åtgärderna har utförts med manuell huggning och med stöd från landsbygdsprogrammet (Europeiska landsbygdsfonden).

Skog Wårgårda HerrgårdSkog slutavverkning i Vårgårda